فروش حیوانات

فروش حیوانات

فروش حیوانات یکی از حساس ترین و پیچیده ترین مسائلی است که در زمینه زیستگاه جانوری همواره مورد بحث بوده است. چرا که این موضوع رفاه موجودات زنده را در بر می گیرد. در نظر گرفتن فروش حیوانات به موارد متعددی بستگی دارد که مهم ترین موارد اولویت بندی رفاه آن ها و اطمینان از رعایت شیوه های مسئولانه در طول فرآیند می باشد.

فروش حیوانات تنها در مراکز خاصی که در دامپزشکی ها وجود دارد انجام می شود اما در برخی از پت شاپ هایی که تجهیزات دامپزشکی را بعرضه می کنند نیز ممکن است حیواناتی را برای فروش داشته باشند.

فروش حیوانات

مهم ترین نکات فروش حیوانات

برخی از افراد تصور بر این امر دارند که فروش حیوانات مسئله ی مهمی نبوده و تنها به درآمد زایی آن فکر می کنند. در حالی باید بدانید فروش حیوانات دارای نکات مهمی می باشد ک هر فروشنده یا مرکزی باید به آن ها توجه نماید. از مهم ترین نکات فروش حیوانات می توان به موارد زیر اشاره کرد: