کالا و تجهیزات دندانپزشکی

بهمنی دنتال

مدیریت: ابوالفضل بهمنی

- .

ادیب

کالا و تجهیزات دندانپزشکی

: فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
limited

کالا پزشکی

کالا پزشکی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع در جهان شناخته می شود که با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن، به سلامت و کیفیت زندگی افراد بهبود می بخشد. در این مقاله به بررسی تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی پرداخته خواهد شد. تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی به دو دسته اصلی تجهیزات دستی و تجهیزات خودکار تقسیم می شود. تجهیزات دستی شامل انواع سوزن ها، تیغه ها، قلم های نوشتاری و ... می شوند. تجهیزات دستی صرفا برای جمع آوری نمونه های خون، بافت و سایر نمونه های پزشکی به کار می رود.

تجهیزات خودکار شامل دستگاه های آزمایش خون، دستگاه های تصویر برداری پزشکی و سایر دستگاه های تشخیصی و درمانی در پزشکی و سلامت هستند.  

تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی

تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی در جهت تشخیص و درمان بیماری ها و بررسی خصوصیات خون مورد  استفاده قرار می گیرد. تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی شامل دستگاه تست گروه خون دستگاه های تست هموگلوبین، دستگاه های تست شکر خون و ... هستند.

 

کالا پزشکی

دستگاه های تصویربرداری پزشکی 

دستگاه های تصویر برداری کالا پزشکی برای تشخیص بیماری ها و بررسی خصوصیات بیولوژیکی نمونه های تجهیزات پزشکی به کار می روند. دستگاه های تصویربرداری پزشکی شامل دستگاه های رادیولوژی، تصویر برداری مغناطیسی (MRI) ، تصویر برداری کامپیوتری (CT  ) و سونوگرافی می باشد.

تجهیزات آزمایشگاهی محیط زیست

تجهیزات آزمایشگاهی محیط زیست جهت بررسی و اندازه گیری خصوصیات محیط زیست، مانند آب، هوا و خاک می باشد. این تجهیزات شامل دستگاه های تست آب، دستگاه های تست هوا و دستگاه های تست خاک هستند.

دستگاه های تست آب

دستگاه های تست آب برای بررسی کیفیت و تشخیص آلودگی آب به کار می رود. دستگاه های تست آب شامل دستگاه های تست PH ، دستگاه های تست کلر و غیره می باشد.   

دستگاه های تست هوا

دستگاه های تست هوا برای بررسی کیفیت هوا و تشخیص آلودگی آن به کار می روند. این دستگاه ها شامل دستگاه های تست ذرات معلق در هوا، دستگاه های تست گاز های آلوده و غیره هستند.

دستگاه های تست خاک

دستگاه های تست خاک برای بررسی خصوصیات خاک و تشخیص آلودگی آن به کار می روند. دستگاه های تست خاک در کالا پزشکی شامل دستگاه تست PH خاک، دستگاه تست مواد آلی خاک، غیره هستند.

دستگاه های تست فلزات

دستگاه های تست فلزات جهت بررسی خصوصیات فلزات و تشخیص آلودگی آن ها به کار می روند. دستگاه های تست فلزات شامل دستگاه های تست کشش فلزات، دستگاه های تست سختی از فلزات و غیره هستند.

تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی

تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی برای کنترل کیفیت و بررسی خصوصیات محصولات صنعتی به کار می روند. تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی شامل دستگاه های تست الکترونیک و غیره هستند.

سخن آخر

تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی از نظر تکنولوژی و قابلیت های آن به شدت پیشرفت کرده اند و باعث شده اند که تحقیقات علمی صنعتی به سمت پیشرفت و توسعه بیشتر حرکت کنند. همچنین استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی کالا پزشکی در بسیاری از حوزه های علمی و صنعتی، باعث افزایش کیفیت محصولات و خدمات و بهبود سلامت و کیفیت زندگی افراد می شود.